Roger Ohlsson

Utvärdering

Syftet med utvärderingar är att finna användbarhetsproblem. Det är inte ovanligt att man hittar bristande konsekvens, otydlig interaktion och att gränssnittet inte följer väl inarbetade standarder.

Många gränssnitt kan bli effektivare att använda, om hänsyn tas till hur människan uppfattar, minns och tolkar information. En utvärdering kan ske på både designförslag och färdiga lösningar. Fördelen med utvärdering tidigt i ett utvecklingsprojekt är att man på så sätt minskar risken för att designproblem över huvud taget programmeras.

En utvärdering utgår från människan och hur syn, minne och tanke fungerar och hur användargränssnittet bör utformas utifrån dessa egenskaper. Visste du till exempel att man ska vara försiktig med att använda färgerna rött och blått tillsammans? Anledningen är att färgerna ligger i var sin ände av färgspektrat och ögats muskler får därmed arbeta hårt för att hålla fokus på båda färgerna samtidigt.

roid kan hjälpa till med utvärderingar av både färdiga lösningar och designförslag. Resultatet är en rapport som beskriver brister och föreslår åtgärder. En utvärdering kan göras i utvecklingsprojekt där andra användbarhetsaktiviteter saknas.